Disclaimer

Het gebruik van de website www.areyouwaterproof.be is kosteloos, maar houdt de aanvaarding in (zonder enig voorbehoud) door de gebruiker van de website  (Gebruiker) van de hierna opgenomen algemene voorwaarden.

Doel van de website

Alle informatie op deze website is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden en van algemene aard. Het gebruik ervan is op eigen risico.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en de Gebruiker mag deze informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.
Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd.
Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

Gebruik van de website

Areyouwaterproof besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
De informatie op de website is van algemene aard.
Ondanks alle voortdurende geleverde inspanningen kan areyouwaterproof niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal al het mogelijke gedaan worden om die zo snel mogelijk weg te werken.
Areyouwaterproof wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de Gebruiker maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op deze website.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als de Gebruiker onjuistheden vaststelt, kan er contact worden opgenomen met Katty Cypers. 
Areyouwaterproof spant zich in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen.
Areyouwaterproof kan echter niet garanderen dat haar website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.
Areyouwaterproof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van apparatuur of programma’s.

Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.
Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen.
Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden.
De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk areyouwaterproof tenzij dit bevestigd wordt door middel van een terzake geldig ondertekend document van areyouwaterproof.
Areyouwaterproof bevestigt dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden gecontroleerd zijn op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via onze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Areyouwaterproof beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die onze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe websites of van de inhoud ervan.
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Areyouwaterproof aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Embedded content

In functie van de inhoud van de site kunnen één of meerdere van onderstaande diensten embedded zijn op één of meerdere pagina’s van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met areyouwaterproof via katty.cypers@mow.vlaanderen.be.

Areyouwaterproof behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van areyouwaterproof of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe areyouwaterproof of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop. 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan areyouwaterproof bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.
Areyouwaterproof wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties moet worden gegeven.
Areyouwaterproof mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de regelgeving mbt Europese, federale of regionale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat areyouwaterproof de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken in België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.